เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน ต้องการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยการยกระดับคุณภาพ ปริมาณ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จึงได้กำหนดมาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP [...]
อ่านเพิ่มเติม

ระบบการลงทะเบียน OTOP

กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เชื่อมโยงไปสู่การดำเนินงานโครงการ OTOP [...]
อ่านเพิ่มเติม