สพอ.สัตหีบ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

โดยการมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้ชุมชนนำไปปลูกภายในครัวเรือนของตนเองและแจกจ่ายให้กับครัวเรือนใกล้เคียง เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 6 times, 1 visits today)