การดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อ​ให้เป็น​ไปตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์​เข้ารับบริการของสำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อ​ำ​เภอ​สัตหีบ​ ปฏิบัติ​ตามมาตราการ D-M-H-T-T โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลระหว่างใช้บริการสำนักงาน(Distancing) สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสำนักงาน(Mask Wearing) บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือก่อนเข้าสำนักงาน (Hand Washing) มีการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าสำนักงาน(Testing) และสแกนแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ก่อนเข้าสำนักงาน (Thai cha na) ***ด้วยความห่วงใย​จากสำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อ​ำ​เภอสัตหีบ​***

(Visited 38 times, 1 visits today)