ข่าวประชาสัมพันธ์

นางทิพวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสัตหีบ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน