สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

นางศิริรัตน์ สมจิตรักษากุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอสัตหีบ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน