โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์

พัฒนาการอำเภอสทิงพระ

โทร. 074-458307

นางนรินรัตน์ แก้วมูณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลท่าหิน จะทิ้งพระ เทศบาลตำบลสทิงพระ

โทร.074-458307

นายกฤติน หนูไชยแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลกระดัง วัดจันทร์

โทร.074-458307

นายสมปรารถ จิวานิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลบ่อแดง บ่อดาน

โทร.074-458307

นางสาวอักษรภัค เต็งรัง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลคลองรี

โทร.074-458307

นางสาวเพชราภรณ์ แก้วมณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลดีหลวง สนามชัย

โทร.074-458307

นางสาวสาวิตรี ลำไล่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลคูขุด ชุมพล

โทร.074-458307

(Visited 1,083 times, 1 visits today)