พช.สทิงพระ จัดเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ตำบลท่าหิน ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าหิน

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นางสาวรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์ พัฒนาการอำเภอสทิงพระ มอบหมายให้นางนรินรัตน์ แก้วมูณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรประสานงานตำบลท่าหิน ดำเนินการจัดเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ตำบลท่าหิน ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าหิน โดยมีคณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ของตำบลท่าหิน เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จปฐ.ตามตัวชี้วัด ก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

(Visited 5 times, 1 visits today)