พช.สทิงพระ จัดเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ตำบลดีหลวง ณ ศาลาประชาคมบ้านบ่อใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลดีหลวง

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นางสาวรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์ พัฒนาการอำเภอสทิงพระ มอบหมายให้นางสาวเพชราภรณ์ แก้วมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรประสานงานตำบลดีหลวง ดำเนินการจัดเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ตำบลดีหลวง ณ ศาลาประชาคมบ้านบ่อใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลดีหลวง โดยมีคณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ของตำบลดีหลวง เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จปฐ.ตามตัวชี้วัด ก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

(Visited 8 times, 1 visits today)