พช.สทิงพระ จัดเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ตำบลคูขุด ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลคูขุด

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์ พัฒนาการอำเภอสทิงพระ มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี  ลำไล่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรประสานงานตำบลคูขุด ดำเนินการจัดเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ตำบลคูขุด ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลคูขุด โดยมีคณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ของตำบลคูขุด เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จปฐ.ตามตัวชี้วัด ก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

(Visited 7 times, 1 visits today)