พช.สทิงพระ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ส่งมอบวัสดุตามโครงการและจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี แปลงครัวเรือนต้นแบบนายสนั่น สุวรรณรัตน์ ม.๗ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่

เข้าชม 6 ครั้ง
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
นางสาวรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์ พัฒนาการอำเภอสทิงพระ พร้อมด้วยนางนรินรัตน์ แก้วมูณี นายสมเกียรติ อินทสุวรรณโณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวสาวิตรี ลำไล่ นางสาวอักษรภัค เต็งรัง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อ.สทิงพระ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ส่งมอบวัสดุสนับสนุนให้กับ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายสนั่น สุวรรณรัตน์ ม.๗ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ และร่วมกันเอามื้อสามัคคี ปลูกพันธุ์ไม้ ในพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ

 

(Visited 6 times, 1 visits today)