ประวัติความเป็นมา

สภาพทั่วไป

   ประวัติความเป็นมา

    “แคว้นสทิงพระ” หรือ “เกาะสทิงพระ” เกิดขึ้นในบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลา  ตั้งแต่อำเภอหัวไทรลงมาคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตจังหวัดสงขลาและพัทลุงบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของแคว้น คือบริเวณที่เรียกว่า “แผ่นดินบก” เริ่มตั้งแต่อำเภอระโนด ผ่านอำเภอสทิงพระ มายังหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร   เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชน “ชาวบก” ซึ่งเป็นชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์  ในสมัยศรีวิชัย เกิดเป็นท่าเรือหลายแห่งทำให้ต่อมามีการสร้างบ้านแปลงเมืองเกิดขึ้นโดยมี “เมืองสทิงพระ” เป็นเมืองท่าและเป็นศูนย์กลางของบ้านและเมืองในท้องถิ่น โดยมีศาสนสถานทั้งพราหมณ์และพุทธอยู่มากมาย  ตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง      “เกาะสทิงพระ”  มีความสำคัญอีกครั้งหนึ่ง คือ มีพ่อค้าชาวอาหรับสร้างเมืองขึ้น ณ บริเวณหัวเขาแดง  เป็นเมืองท่าที่เรียกกันว่า “เมืองสงขลา” แล้วตั้งตัวเป็นอิสระ แต่ถูกปราบได้ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  นับแต่นั้นมาบรรดาบ้านเมืองบนเกาะนี้ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองและดูแลของ“เมืองพัทลุง”ที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลา การทับถมของโคลนทรายและตะกอน โดยการกระทำของคลื่นลม ทำให้แผ่นดินงอกเพิ่มออกไปเปลี่ยนสภาพเกาะให้กลายเป็นคาบสมุทร ที่เรียกกันว่า “คาบสมุทรสทิงพระ” คนรุ่นเก่าๆในท้องถิ่นมักเรียกบริเวณที่เคยเป็นเกาะสทิงพระ นี้ว่า “แผ่นดินบก” พบว่าราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนที่อพยพมาจากทางเหนือตั้งแต่สมัยชุมชนเกษตรกรรมยุคแรกๆเป็นกลุ่มชนที่นิยมปลูกข้าว  มี สระพัง และสระพังกระจายอยู่กว่า ๒๐๐ แหล่ง และยังทำการค้า ทั้งทางบก  และทางน้ำ

           เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ ทางราชการได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอจะทิ้งพระ เป็นอำเภอจะทิ้งพระ  โดยมีนายบรรหาร  อุทโยภาศ เป็นนายอำเภอคนแรก

           และเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๔ ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอ “จะทิ้งพระ” เป็นอำเภอ “สทิงพระ”     

                                                                              คำขวัญอำเภอสทิงพระ

                                                    เมืองเก่าสองทะเล                             มนต์เสน่ห์นกน้ำ

                                                    งามหาดมหาราช                              พระไสยยาศน์ค่าล้น

                                                    ผลิตผลต้นตาล                                 ตำนานหลวงปู่ทวด 

   ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอสทิงพระเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  ห่างจากจังหวัด   ประมาณ ๕๓ กิโลเมตร   มีเนื้อที่ประมาณ  ๗๕,๐๐๐ ไร่  หรือ ๑๒๐ ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลบ่อตรุ  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอ่าวไทย

ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลบางเขียด ตำบลม่วงงาม  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา

   การเมืองการปกครอง

อำเภอสทิงพระ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  ๓๕,๗๓๑  คน  เป็นชาย  ๑๗,๐๕๒  คน  หญิง  ๑๘,๗๐๖  คน  (ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖0) ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ ประมาณ  ๔๐๗  คน/ตารางกิโลเมตร    ดังนี้

    ด้านการปกครอง
             การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็นทั้งหมด 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน ดังนี้
1. ตำบลจะทิ้งพระ มี 7 หมู่บ้าน         7. ตำบลคูขุด มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลกระดังงา มี 7 หมู่บ้าน          8. ตำบลท่าหิน มี 9 หมู่บ้าน
3. ตำบลสนามชัย มี 5 หมู่บ้าน           9. ตำบลวัดจันทร์ มี 6 หมู่บ้าน
4. ตำบลดีหลวง มี 8 หมู่บ้าน           10. ตำบลบ่อแดง มี 6 หมู่บ้าน
5. ตำบลชุมพล มี 7 หมู่บ้าน             11. ตำบลบ่อดาน มี 6 หมู่บ้าน
6. ตำบลคลองรี มี 9 หมู่บ้าน
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
จำนวนเทศบาลตำบล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลสทิงพระ
จำนวน อบต. 11 แห่ง ได้แก่
1. องค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี
7. องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน
(Visited 9,266 times, 1 visits today)