โครงสร้างบุคคลากร

นายชูชาติ บุญธรรม

พัฒนาการอำเภอสารภี 0818202620

นางกลิ่นสุคนธ์ พรหมชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลป่าบงและตำบลชมภู 0816819277

นางสุนันต์ จันทร์สว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าวังตาลและหนองผึ้ง0869217071

นางสาวธนันต์ญดา นันทดิลกวริทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลท่ากว้างและสันทราย 0946354263

นางอรพินท์ แสงซอน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลขัวมุงและดอนแก้ว 0819515468

นางสาวศิริวรรณ ยอดศิริ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองแฝกและตำบลสารภี 0901785024

นางชลกานต์ เรือนตุ้ย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลยางเนิ้งและไชยสถาน 0895615345

(Visited 1,330 times, 1 visits today)