อำเภอสารภีโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสารภี จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภี

➡️วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภี

➡️โดยมี นางศรีพรรณ์ เขียวทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสารภี กล่าวรายงาน
➡️การนี้ นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี และ นางกลิ่นสุคนธ์ พรหมชัย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
➡️โดยการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563
2.เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล
3.เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาและองค์กร
➡️กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรี , คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมาชิกพัฒนาสตรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 230 คน ณ หอประชุมอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

#พช.เชียงใหม่
#สพอ.สารภี รายงาน

(Visited 202 times, 1 visits today)