สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภีครั้งที่1/2563

▶️วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมด้วย นางกลิ่นสุคนธ์ พรหมชัย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภี ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภี

▶️โดยมี นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภีเป็นประธาน
▶️เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 โครงการ และประเภท เงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ เพื่อให้โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี พร้อมทั้งวางแผนติดตามลูกหนี้ค้างชำระเงิน
▶️ณ ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

#พช.เชียงใหม่
#สพอ.สารภี รายงาน

(Visited 109 times, 1 visits today)