เตรียมพร้อมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน “ปลุกใจ เติมไฟ เติมฝัน เมล็ดพันธ์ พช. เอาเรี่ยวแรง ร่วมทำงาน สร้างชุมชน”

วันที่ 23 มกราคม 2563 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี ประชุม สร้างความเข้าใจ และซักซ้อมการร้องเพลงกับผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดร้องเพลงมาร์ช พัฒนาชุมชน “ปลุกใจ เติมไฟ เติมฝัน เมล็ดพันธ์ พช. เอาเรี่ยวแรง ร่วมทำงาน สร้างชุมชน” ของทีมอำเภอสารภี
การร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้การร้องเพลงปลุกเร้าให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำ กลุ่มองค์กร และเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชนเกิดอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการทำงานพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ

(Visited 32 times, 1 visits today)