เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมสืบสานอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมสืบสานอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และความชื่นชมของชาวโลก

2.เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วไป

3.เพื่อสืบสาน อนุรักษ์   ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ในแผ่นดินสืบไป และยังสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกในพื้นที่

 

(Visited 49 times, 1 visits today)