ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา และเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาไทย”

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา และเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาไทย” แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

(Visited 74 times, 1 visits today)