สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว

➡️วันที่26 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี โ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ร่วมอบรม ให้ความรู้ โครงการอบรมสมาชิกกลุ่มสตรีอำเภอสารภีในการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ➡️วันที่25 มิถุนายน 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมง [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ร่วมอบรมให้ความรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสตรีตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  ➡️วันที่22 มิถุนายน 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมง [...]

อ่านต่อ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลไชยสถานดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเชียงขาง ม.7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

  ➡️วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโม [...]

อ่านต่อ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลขัวมุงดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวดง ม.6 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

➡️วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภีครั้งที่5/2562

  ▶️วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโม [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ร่วมอบรมให้ความรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสตรีตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

➡️วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒ [...]

อ่านต่อ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลป่าบงดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเทพาราม ม.5 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

  ➡️วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโม [...]

อ่านต่อ