ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภี ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และพิจารณากลั่นกรองโครงการที่สมาชิกกองทุนฯเสนอของบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 62 times, 1 visits today)