เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานอนุกรรมการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะฯ เข้าร่วมประชุมกับนางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี และหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และสอบถามประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งให้ความเห็น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสารภี

(Visited 67 times, 1 visits today)