อำเภอสารภีดำเนินโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและรับรองผลข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

วันที่ 11-18มิ.ย.2561 นางสาวฐิติรัตน์. ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ผู้ประสานงานแต่ละตำบล ลงพื้นที่ดำเนินโครงการประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและรับรองผลข้อมูล จปฐ.ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง หนองผึ้ง ท่าวังตาล ไชยสถาน ป่าบง สารภี ชมภู สันทรายมหาวงค์ ขัวมุง หนองแฝก ดอนแก้ว และท่ากว้างเพื่อนำเสนอข้อมูล รับรองข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบล 12 แห่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 54 times, 1 visits today)