เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา ณ บ้านป่าเดื่อ หมูที่ 1 ตำบลขัวมุง

วันที่ 24 มกราคม 2561 (วันที่ 3) นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี มอบหมายให้นางอรพินท์ แสงซอน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา ณ บ้านป่าเดื่อ หมูที่ 1 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ทีมวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาให้ความรู้การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สวยงาม แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

(Visited 121 times, 1 visits today)