เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบ การผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา ณ บ้านป่าเดื่อ หมูที่ 1 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 มกราคม 2561

นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี มอบหมายให้นางอรพินท์ แสงซอน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา ณ บ้านป่าเดื่อ หมูที่ 1 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

(Visited 109 times, 1 visits today)