สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

วันที่ 23 มกราคม 2561

นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ และจัดตั้ง สนับสนุนให้เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอจัดทำแผนปฏิบัติการในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพสมาชิกของเครือข่ายฯ ให้สอดคล้องกับเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายประกอยด้วย สมาชิกฯที่ได้กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ จำนวน 20 กลุ่มๆละ 2 คน รวม 40 คน ณ หอประชุมอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 32 times, 1 visits today)