เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ หัวข้อ”การพัฒนาอาชีพเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มกราคม 2561

นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี มอบหมายให้ นางอรพินท์ แสงซอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ร่วมประชุมทางวิชาการ หัวข้อ”การพัฒนาอาชีพเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” กับคณะวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประชุมหารือ แลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นที่ต่อกิจกรรม โดยมีหน่วยงานสำคัญที่เข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานอำเภอ เกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน สาธารณสุข ปศุสัตว์ ประมงฯ ณ ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 97 times, 1 visits today)