เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา ณ บ้านป่าเดื่อ หมูที่ 1 ตำบลขัวมุง

วันที่ 24 มกราคม 2561 (วันที่ 3) นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโม [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

วันที่ 23 มกราคม 2561 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนากา [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบ การผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา ณ บ้านป่าเดื่อ หมูที่ 1 ตำบลขัวมุง (วันที่2)

วันที่ 23 มกราคม 2561 (วันที่ 2 )นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโม [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบ การผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา ณ บ้านป่าเดื่อ หมูที่ 1 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 มกราคม 2561 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนากา [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสันกลาง ม.7 ต.ดอนแก้ว

วันที่ 19 มกราคม 2561 นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ หัวข้อ”การพัฒนาอาชีพเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มกราคม 2561 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนากา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีจัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอสารภี

วันที่ 16 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี โดย [...]

อ่านต่อ