ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมาหาราช ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ชาวไทยทั่วประเทศได้มีการจัดทำโครงการต่าง ๆ ร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งอำเภอขึ้นใหม่ รวม 5 อำเภอ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยได้พิจารณาคัดเลือกอำเภอที่มีความสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดสระบุรีมีโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา โดยมูลนิธิชัยพัฒนา เข้ามาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2532  เป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่งในด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรที่ยากไร้ มีปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานพระองค์ท่านจึงพระราชทานการบริหารการใช้น้ำให้แก่เกษตรกรดังกล่าว ที่เรียกกันว่า "ทฤษฏีใหม่พระราชทาน" จังหวัดสระบุรีขอจัดตั้งอำเภอใหม่ โดยแบ่งพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี  จำนวน  6  ตำบล  (ต.ห้วยบง ต.บ้านแก้ง ต.ผึ้งรวง  ต.เขาดินพัฒนา  ต.พุแค    และ ต.หน้าพระลาน ) เป็น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยมีพระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อำเภอเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพระพุทธบาท และอำเภอพัฒนานิคม (จังหวัดลพบุรี)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแก่งคอย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองสระบุรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเสาไห้และอำเภอพระพุทธบาท

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเฉลิมพระเกียรติแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เขาดินพัฒนา     (Khao Din Phatthana)     7 หมู่บ้าน  
2. บ้านแก้ง     (Ban Kaeng)     8 หมู่บ้าน  
3. ผึ้งรวง     (Phueng Ruang)     5 หมู่บ้าน  
4. พุแค     (Phu Khae)     11 หมู่บ้าน  
5. ห้วยบง     (Huai Bong)     10 หมู่บ้าน  
6. หน้าพระลาน     (Na Phra Lan)     12 หมู่บ้าน  

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหน้าพระลาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาดินพัฒนาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแก้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผึ้งรวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพุแคทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยบงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลาน)
(Visited 854 times, 2 visits today)