ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพัชรินทร์ ทองเอื้อ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสรรพยา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน