โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวมัชฌิมา ไทยศิริ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหัวปลวก,ท่าช้าง,ศาลารีไทย

นางสาววีรวรรณ วรรณรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านยาง,ม่วงงาม,เมืองเก่า

นางสาววิไลลักษณ์ บุญขำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพระยาทด,สวนดอกไม้,เริงราง

นางสาวหทัยชนก วันทา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเสาไห้,ต้นตาล

นางสาวเพ็ญพัฒน์ สุระแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านยาง,งิ้วงาม

(Visited 369 times, 1 visits today)