วันที่ 17 พศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ คำจิตร รกท.พัฒนาการอำเภอสันติสุข ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม เรื่อง 1.การดำเนินงานกองทุนชุมชน 2.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การปลูกผักสวนครัวตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 3.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ หอประชุมบ้านดอนไชย ม.6 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านปางช้างจัดพิธีมอบเงินค่าผลิตภัณฑ์ผ้าชาวไทยภูเขาของสมาชิกศิลปาชีพ บ้านปางช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลพงษ์ จำนวน 146 ชิ้น รวมเปํนเงินจำนวน 49,020 บาท สมาชิก 15 ราย ณ หอประชุมบ้านปางช้าง ผลการการดำเนินงานป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันติสุข ร่วมกับตัวแทนชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตำบลดู่พงษ์ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ (ข้าวสาร อาหารแห้ง ) ให้แก่ครัวเรือนยากจน ปี 2565 จำนวน 17 ครัวเรือน ในการนี้ นายหาญชัยไชยวงค์ นายอำเภอสันติสุข ร่วมเป็นผู้มอบถุงยังชีพ ให้กับครัวเรือนเป้าหมายผลการการดำเนินงานป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ คำจิตร รกท.พัฒนาการอำเภอสันติสุข ร่วมประชุมโครงการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปึยกลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ผู้เข้าประชุมจำนวน 50คน ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก ปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.สถานศึกษาในพืันทึ่ กำนัน/ผูู้ใหญ่บ้าน อสม.ทุกหมู่บ้าน มีเรื่องแจ้งในที่ประชุมและขอความร่วมมือผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ราษฎรในหมู่บ้านปลูกผักสวนครัวสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและการทำถังขยะเปึยกลดโลกร้อน ให้ได้ครบทุกครัวเรือน 100 %โดยอบต.จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อถังดำแจกให้ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 1,484 ถัง เพื่อให้ทุกครัวเรือนในตำบลพงษ์ไปดำเนินการจัดทำถังขยะเปึยกลดโลกร้อน ต่อไป ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันติสุข ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำไตรมาส 1/2566 จำนวน 3 ตำบล รวม 6 คน เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจของผู้นำ อช. โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1.การคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ 2.การชี้แจงบทบาทภารกิจในหน้าที่ผู้นำ อช. 3.การจัดทำแผนปฏิบัติการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 4.การเตรียมถุงยังชีพ (ข้าวสาร อาหารแห้ง) เพื่อนำไปมอบแก่ครัวเรือนยากจน ในพื้นที่ตำบลดู่พงษ์ จำนวน 17 ครัวเรือน วันที่ 11 พ.ย.2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสันติสุข (ชั้น 2 ) ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ คำจิตร รกท.พัฒนาการอำเภอสันติสุข พร้อมด้วยทีมงาน สพอ.สันติสุข ติดตาม/สนับสนุน การดำเนินงานกองทุน กข.คจ.และกองทุนหมู่บ้านฯ บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแลวหลวง ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่คณะกรรมและสมาชิกให้ดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง สามารถขับเคลื่อนงานกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 27 ก.ย. 2565 นายอดุลย์ คำจิตร รกท.พัฒนาการอำเภอสันติสุข พร้อมกับนางรสสุคนธ์ เงินนวน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 7.00 น. นายอดุลย์ คำจิตร รกท. พัฒนาการอำเภอสันติสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าแลวหลวง เข้าร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน”อุกินนมัตถจรกถา” เพื่อเฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565