โครงสร้างบุคลากร

พัฒนาการอำเภอสันติสุข

นางเปรมฤทัย ไกรวิจิตร

พัฒนาการอำเภอสันติสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอดุลย์ คำจิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลป่าแลวหลวงและตำบลดู่พงษ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางรสสุคนธ์ เงินนวน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลพงษ์

(Visited 653 times, 1 visits today)