11-12 ตุลาคม 2564 ประชุมตรวจสอบและรับรองความถูกต้องข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (กชช.2ค.) อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

เข้าชม 2 ครั้ง

11-12 ตุลาคม 2564 ประชุมตรวจสอบและรับรองความถูกต้องข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (กชช.2ค.) อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

(Visited 2 times, 1 visits today)