31 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอสันติสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

เข้าชม 5 ครั้ง

31 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอสันติสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ของตำบลดู่พงษ์ จำนวน 15 คน โดยไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายผลขีดความสามารถผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากบ้านพี่ เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร รองรับสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และเป็นการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารในลักษณะ “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” และการแบ่งปันโดยมีโก่งธนู โมเดล เป็นต้นแบบ

(Visited 5 times, 1 visits today)