เปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2564

เข้าชม 99 ครั้ง

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางเปรมฤทัย ไกรวิจิตร พัฒนาการอำเภอสันติสุข ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายหาญชัย ไชยวงค์ นายอำเภอสันติสุข เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนันทุกตำบล, ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นการให้กำลังใจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI – 19)  ทั้งนี้ เกษตรกรได้นำสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าเกษตรอินทรีย์ มาจำหน่ายภายในบริเวณงาน การดำเนินโครงการในครั้งนี้ เป็นไปตามมารตรการป้องกันการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI-19)

(Visited 99 times, 1 visits today)