ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

เข้าชม 4 ครั้ง

ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอหาญชัย ไชยวงค์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร การปลูกพืชผักสวนครัว รอบ 2 และมอบเกียรติบัตร การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564

(Visited 4 times, 1 visits today)