ข่าวประชาสัมพันธ์

นางเปรมฤทัย ไกรวิจิตร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสันติสุข

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่น ๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ประกาศ