ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 พศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ คำจิตร รกท.พัฒนาการอำเภอสันติสุข ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม เรื่อง 1.การดำเนินงานกองทุนชุมชน 2.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การปลูกผักสวนครัวตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 3.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ หอประชุมบ้านดอนไชย ม.6 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

[...]

โดย santisuk วันที่ 21 พ.ย. 2565

นายอดุลย์ คำจิตร

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสันติสุข

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่น ๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ฯ ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ของนางวราภรณ์ บุญศัพท์ ม.6 ต.ป่าแลวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ฯ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ของนายเพชร ไชยพงษ์ ม.5 ต.ป่าแลวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ฯ ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ของนายทอน คำมงคล ม.1 ต.ป่าแลวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง