พช.สันทราย ดำเนินการมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย ดำเนินการมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผ่านมายังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และได้แจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนในอำเภอสันทราย กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1 รายต่อ 1 ตำบล รวม 12 ครัวเรือน การดำเนินโครงการดังกล่าวได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และคำสั่ง/ประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเคร่งครัด
(Visited 2 times, 1 visits today)