ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนลำปาง ติดตามและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลป่าไผ่

    วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางมาติดตามสนับสนุนจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ของผู้นำที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และสามารถเป็นต้นแบบและสร้างแรงจูงใจให้กับครัวเรือนอื่น ทั้งนี้ นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการฯจังหวัดเชียงใหม่ และนางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและประสานการดำเนินงานในพื้นที่ ณ บ้านหม้อ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
    การจัดจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ได้กำหนดจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน และความก้าวหน้า ตลอดจนโครงการเด่นของหมู่บ้าน โดยมี น.ส.นิตยา วิริยา ผู้ใหญ่บ้านหม้อ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าไผ่ เป็นผู้นำเสนอกิจกรรมที่ได้ดำเนินการภายในหมู่บ้าน ได้แก่
1. สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ภายใต้ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งสามารถขยายผลสู่ทุกครัวเรือน และสามารถจัดตั้งธนาคารพันธุ์พืชผัก
2. การดำเนินงานตามแนวคิด 1 ครัวเรือนดูแล 1 หมู่บ้าน 1 หมู่บ้านดูแล 1 ตำบล และหากมีสถานการณ์ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนทุกครัวเรือนสามารถอยู่ได้ เพราะมีความมั่นคงทางอาหาร
3. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
4. แนวคิด 5 อ.
5. การบริหารจัดการธนาคารขยะ
6. การใช้พลังงานทดแทน
    และได้นำคณะติดตามฯ เยี่ยมชมครัวเรือนที่เป็นต้นแบบของหมู่บ้านจำนวน 3 ครัวเรือน ได้แก่
1. ครัวเรือนผู้นำ น.ส.นิตยา วิริยา บ้านเลขที่ 24 (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12) จุดเด่นมีกิจกรรมด้านการ
ดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การปลูกผัก, เลี้ยงสัตว์ และบริหารจัดการขยะเปียก เป็นแก๊ซหุงต้ม เพื่อใช้ในครัวเรือน เป็นต้น
2.ครัวเรือน นางทองศรี สีลาเม บ้านเลขที่ 54 ครัวเรือนต้นแบบด้านการทำเกษตร ที่ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถนำผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษไปจำหน่ายสร้างรายได้
3. นายแสวง สุวรรณ บ้านเลขที่ 6 จุดเด่นคือสวนผักอินทรีย์หลากหลายชนิด และแนวคิดด้านการจัด
พื้นที่สวนผัก
    ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน, คณะกรรมการหมู่บ้านหม้อ และครัวเรือน หมู่ที่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่พร้อมอำนวยความสะดวก และร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ น่าสนใจ และเป็นต้นแบบให้แก่ครัวเรือนอื่น ๆ ต่อไป
(Visited 9 times, 1 visits today)