พช.สันทราย และกลุ่มสตรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

   วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการประกวดร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี ซึ่งอำเภอสันทราย ได้รับรางวัล จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลชมเชย การประกวดร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. รางวัลกิจกรรมกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น กลุ่มต่อยอดการจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป หมู่ที่ 4 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย
3. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ(อกส.อ.)ที่มีการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
4. รางวัลคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสันนาเม็ง รณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยดีเด่น
   จากนั้นประธานในพิธีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เยี่ยมชมร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแต่ละอำเภอ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกตำบล นำโดย นางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตัล ดำเนินการจัดร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสันทราย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กลุ่มอาชีพ และส่งเสริมความสามัคคีของกลุ่มในงานนี้ และมีกลุ่มอาชีพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสันทราย ได้แก่ กลุ่มต่อยอดเสื้อผ้าสำเร็จรูป ตำบลสันนาเม็ง ที่จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปของบุรุษและสตรี และกลุ่มสาหร่ายทอดแม่ศรีจันทร์ สาหร่ายทอดกรอบปรุงรส บ้านหัวฝาย ตำบลเมืองเล็น ซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปี 2557 – 2563 ร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด -19
(Visited 13 times, 1 visits today)