การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านสัมมาชีพ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย พร้อมด้วยนางนงนุช วาสิการ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวฝาย ม.3 ต.เมืองเล็น และหมู่บ้านสัมมาชีพ ม.1 ต.หนองแหย่ง มีกิจกรรมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทรายได้ส่งเสริม ดังนี้
1. กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว
2. กิจกรรมกลุ่มอาชีพ
– ปลูกผักคาวตอง หมู่ที่ 1 ต.หนองแหย่ง
– ปลูกมะละกอพันธ์ุแขกดำ และมะนาว ม.3 ต.เมืองเล็น
3. กิจกรรมการผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน ม.3 ต.เมืองเล็น

(Visited 14 times, 1 visits today)