สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่

นางวนิดา ด้วงอิน

พัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน