สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง ขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”

วันพุธที่ 7 เดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายศวัส  ศรียะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัส  สิทธิครอง พัฒนากรผู้รับผิดชอบงาน โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ประจำอำเภอสันป่าตอง ร่วมประชุมคณะทำงานแต่ละระดับเพื่อปรึกษาหารือกรณีปัญหา/อุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ และร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและแชร์ข้อมูลการขับเคลื่อนงานเพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส และรวดเร็วทันตามระยะเวลาที่กำหนด

(Visited 12 times, 1 visits today)