ข่าวประชาสัมพันธ์

นายศวัส ศรียะ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสันป่าตอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน