สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชียงใหม่

นายบัญญัติ อักษรศรี

พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน