โครงสร้างบุคคลากร

นางประนอม พานิชเจริญ

พัฒนาการอำเภอสันกำแพง

นางสาวกุลชา ศรัทธาทิพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแช่ช้าง ทรายมูล

นางสาวผ่องพรรณ สมจิตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสันกำแพง ร้องวัวแดง

นายรัตติพงษ์ ออมขัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแม่ปูคา ออนใต้

นางสาวสิริลักษณ์ มีธัญญากร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบวกค้าง สันกลาง

นางสาวทักษพร โพธาพรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลต้นเปา ห้วยทราย

(Visited 1,061 times, 1 visits today)