ประวัติความเป็นมา

คำขวัญอำเภอสันกำแพง

                 “  ทิวทัศน์ขึ้นชื่อ    เลื่องลือคนงาม    เขตคามโคนม    ชื่นชมหัตถกรรม  ”

ประวัติความเป็นมา

                   ตามหลักฐานศิลาจารึกที่ค้นพบ ณ วัดเชียงแสน  หมู่ที่  2  ตำบลออนใต้  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสันกำแพง มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ใน “พันนาภูเลา” แขวงเมืองเชียงแสน ( ปัจจุบันอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดเชียงราย ) ต่อมาได้มีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้ำแม่ออน  ในเขตท้องที่อำเภอสันกำแพง

                   ตามหลักฐานในศิลาจารึกปรากฏข้อความว่า “ เมื่อพระเจ้าศิริลัทธมังกรมหาจักรพรรดิราชาราชเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง  “ หมื่นดาบเรือน “ ในปีวอก สัมฤทธิดิก ( เปลิกสัน )  จุลศักราช  840    เดือน  6 ขึ้น 8 ค่ำ วันพุธ  ได้มีจิตศรัทธาเชิญชวนบรรดาทายกและทายิกาทั้งหลาย  ร่วมกันก่อสร้างวิหาร  พระเจดีย์หอไตรปิฎกเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้ขนานนามวัดที่สร้างขึ้นว่า “ สาลกิจญาหันตาราม ” ซึ่งต่อมาคือ “ วัดเชียงแสน  ” ในเขตท้องที่ตำบลออนใต้  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  ในปัจจุบัน

                   ต่อมาเมื่อชุมชนมีความเจริญขึ้นจึงได้ยกฐานะเป็นแขวง  เรียกว่า“ แขวงแม่ออน” อยู่ในเขตการปกครองของนครเชียงใหม่  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2445  ในรัชสมัยของพระเจ้าอินทวโรรสได้เกิดกบฎเงี้ยวขึ้นที่จังหวัดแพร่และได้มีชาวเงี้ยวในเขตแขวงแม่ออน ได้บุกปล้นโรงกลั่นสุราที่บ้านป่าไผ่ ตำบลแช่ช้าง  และเผาที่ทำการแขวงแม่ออน  ต่อมาในปี  พ.ศ.2466  ทางราชการจึงได้ย้ายที่ทำการแขวงแม่ออนมาปลูกสร้างใหม่ที่บ้านสันกำแพงจึงได้ใช้ชื่อว่า “ อำเภอสันกำแพง ” มาจนถึงปัจจุบัน

                   ต่อมา ปี พ.ศ. 2546 ฯพณฯ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการพัฒนาอำเภอสันกำแพง  มีวัตถุประสงค์เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตดั้งเดิม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  ประกอบกับประชาชนได้เสนอแนวคิดต้องการให้ย้ายที่ว่าการอำเภอสันกำแพงและส่วนราชการต่างๆให้ตั้งเป็น “ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง” แห่งใหม่สำหรับพื้นที่เดิมสมควรคืนพื้นที่ให้แก่ชุมชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบ“ข่วงสันกำแพง”สำหรับที่ตั้งศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพงแห่งใหม่ คือโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินบริเวณสถานีใบยาแม่ออนในพื้นที่ตำบลทรายมูล  ร้องวัวแดง และแช่ช้าง เนื้อที่108 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งขณะนี้ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ  7,787,000 บาท และเริ่มเปิดให้บริการประชาชน  ตั้งแต่วันที่  24  มกราคม  2548  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้กรุณาให้เกียรติเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ เมื่อวันที่  16  เมษายน  2548  สำหรับส่วนราชการอื่นอยู่ระหว่าง การของบประมาณดำเนินการก่อสร้างและในขณะนี้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพงได้มีหน่วยงานราชการที่ย้ายเข้ามาตั้งอยู่โดยกัน ทั้งหมด 5 ส่วนราชการ คือ 1. สถานีตำรวจภูธรสันกำแพง 2. สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 3. สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง 4. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง 5. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง

แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล คือ
ตำบลสันกลาง ตำบลต้นเปา 
ตำบลแม่ปูคา ตำบลห้วยทราย 
ตำบลทรายมูล ตำบลสันกำแพง
ตำบลร้องวัวแดง ตำบลบวกค้าง
ตำบลแช่ช้าง ตำบลออนใต้ 

การปกครอง

          การปกครองแบ่งออกเป็น  10  ตำบล  100  หมู่บ้าน มีเทศบาลตำบล จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลเมืองต้นเปา เทศบาลตำบลสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกลาง เทศบาลตำบลห้วยทราย เทศบาลตำบลแม่ปูคา เทศบาลตำบลออนใต้ เทศบาลตำบลบวกค้าง  และ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3  แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

(Visited 5,240 times, 1 visits today)