กลุ่มผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ OTOP ใน อำเภอสังคม

 

กลุ่มผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ OTOP ใน อำเภอสังคม มีทั้งหมด 20 กลุ่ม

 1. กลุ่มทอผ้า
 2. กลุ่มพรมเช็ดเท้า
 3. กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตร
 4. กลุ่มแปรรูปกล้วยสังคมพัฒนา
 5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
 6. แม่เอนกกล้วยทอด
 7. กลุ่มแค็บหมูไร้มัน
 8. กลุ่มสตรีบ้านวังมน
 9. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ตำบลนางิ้ว
 10. กลุ่มสบายดีบ้านม่วง
 11. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 12. กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า
 13. กลุ่มสตรีสมุนไพรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 14. กลุ่มแม่บ้านภูเขาทอง
 15. กลุ่มแม่บ้านแปรรูปกล้วยบ้านดงป่าเปลือย
 16. กลุ่มตีมีด
 17. ไร่ฉัตรดนัย
 18. กลุ่มทอผ้านางิ้ว
 19. กลุ่มทอเสื่อโสกกล้า
 20. กลุ่มทอผ้าโสกกล้า

 

(Visited 708 times, 1 visits today)