โครงสร้างบุคคลากร

นายบุญเลิศ ป่าเขือ

พัฒนาการอำเภอสังคม

นายฉัตรเพ็ชร บังพิมาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมาน หูกทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวทิพาภรณ์ ประทุมมันท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 351 times, 1 visits today)