ประวัติความเป็นมา

 

อำเภอสังคม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแถบนี้ และอำเภอสังคมยังเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของจังหวัดหนองคายอีกด้วย

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอสังคมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศลาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีเชียงใหม่และอำเภอโพธิ์ตาก
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านผือและอำเภอนายูง (จังหวัดอุดรธานี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปากชม (จังหวัดเลย)

 

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอสังคมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 36 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แก้งไก่ 6 หมู่บ้าน
2. ผาตั้ง 7 หมู่บ้าน
3. บ้านม่วง 7 หมู่บ้าน
4. นางิ้ว 9 หมู่บ้าน
5. สังคม 7 หมู่บ้าน

(Visited 5,605 times, 4 visits today)