โครงการเสริมสร้างพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของจังหวัดหนองคาย

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของจังหวัดหนองคาย
ภายใต้โครงการเสริมสร้างพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของจังหวัดหนองคาย
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า OTOP
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ด้านช่องทางการตลาดออนไลน์
e catalog ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด https://anyflip.com/akvco/ofuy/

(Visited 21 times, 1 visits today)