นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอสังคม มอบหมายให้นายฉัตรเพ็ชร พงษ์พิมาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ต้อนรับ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และนายชาตรี. นรทัด ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ที่ออกติดตามการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน. OTOP เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนของหมู่บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านม่วง อำเภอสังคม

::::::::::อำเภอสังคม:::::::
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ณ บ้านภูเขาทอง ต.บ้านม่วง

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอสังคม มอบหมายให้นายฉัตรเพ็ชร พงษ์พิมาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ต้อนรับ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และนายชาตรี. นรทัด ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ที่ออกติดตามการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน. OTOP เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนของหมู่บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านม่วง อำเภอสังคม

(Visited 182 times, 1 visits today)