นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ได้มาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดหนองคาย

:::::::::::::::: อำเภอสังคม ::::::::::::::::: วันที่ 22 [...]

อ่านต่อ

นายชาตรี นรทัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก พัฒนาการจังหวัด ออกมาติดตาม สนับสนุน ให้คำแนะนำ ในการดำเนิน โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

::::::::: อำเภอสังคม ::::::::: วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เ [...]

อ่านต่อ

นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมเวทีประชาคม “ไทยนิยม ยั่งยืน ” เวทีที่ 3 ณ ศาลาประชาคม บ้านนาบอน หมู่ 8 ต.นางิ้ว

::::::::::::: อำเภอสังคม :::::::::::::: วันที่ 14 พฤษภา [...]

อ่านต่อ

นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมเวทีประชาคม “ไทยนิยม ยั่งยืน ” เวทีที่ 3 วัดศรีสว่างบ้านนาบอน หมู่ 5 ต.นางิ้ว

::::::::::::: อำเภอสังคม :::::::::::::: วันที่ 13 พฤษภา [...]

อ่านต่อ

นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมเวทีประชาคม “ไทยนิยม ยั่งยืน ” เวทีที่ 3 บ้านซำเจียง หมู่2 ต.นางิ้ว

::::::::::::: อำเภอสังคม :::::::::::::: วันที่ 10 พฤษภา [...]

อ่านต่อ

นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมเวทีประชาคม “ไทยนิยม ยั่งยืน ” เวทีที่ 3 บ้านดงป่าเปลือย หมู่ 6

::::::::::::: อำเภอสังคม :::::::::::::: วันที่ 9 พฤษภาค [...]

อ่านต่อ

นายฉัตรเพ็ชร บังพิมาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมเวทีประชาคม “ไทยนิยม ยั่งยืน ” เวทีที่ 3 บ้านนางิ้ว หมู่ 7

:::::::::: อำเภอสังคม ::::::::::: วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 [...]

อ่านต่อ

นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอสังคม มอบหมายให้ นายสมาน หูกทอง พัฒนากรตำบลแก้งไก่ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ องค์กร หัวหน้าคุ้มและจิตอาสาสมัคร ร่วมกันปลูกต้นไม้ พืชสวนครัว และพัฒนาสภาพแวดล้อมหมู่บ้านสังกะลี

::::::::::: อำเภอสังคม :::::::::: วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 [...]

อ่านต่อ